Rúa do Concello, 4 - 27300 - Guitiriz - Lugo
Tlf: 982 370 109 . Fax: 982 372 178
E.mail: empleo@concellodeguitiriz.com

SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO PARA O POSTO DE TRABALLO DE ENCARGADO DE OBRAS E SERVIZOS

Descarga e consulta aquí a convocatoria.

Descarga aquí o documento do BOP. 

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO TEMPORAL DE TRABALLADOR SOCIAL DO SAF.

Descarga aquí o resultado final da fase de concurso e a lista provisional de integrantes da bolsa de emprego.

Descarga aquí o anuncio do resultado do exame práctico e resultado final da fase de oposición.

Descarga aquí o anuncio do resultado do exame tipo test e convocatoria do segundo exercicio.

SELECCIÓN DUN TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA O CENTRO DE DÍA

Descarga e consulta aquí a listaxe de admitidos á convocatoria

Descarga. Bases

SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL AO AMPARO DO PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2019 DO PLAN ÚNICO DA DEPUTACIÓN DE LUGO

Consulta a listaxe provisional de persoas admitidas para os postos de peón e conserxe-condutor. 

Consulta o listado provisional de admitidos ao posto de administrativo.

ACTUALIZACIÓN: Consulta aquí a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso. 

Descarga.Bases

CONTRATACIÓN DE: PEÓN, TÉCNICO PAI E AUXILIAR DO CENTRO DE DÍA

Descarga. Consulta no BOP as modificación das bases e novo prazo para os tres procesos.

Descarga. Bases Peón

Descarga. Bases Técnico PAI

Descarga. Bases Auxiliar do Centro de Día

PROCESO SELECTIVO DE 7 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO 2019/20

Descarga. Bases
Descarga. Bases (publicación BOP)
Descarga. Listado Provisional de Admitidos / Excluídos
Descarga. Listado Definitivo de Admitidos / Excluídos
Descarga. Decreto Corrección Erro

 

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE DOUS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION XERAL COMO FUNCIONARIOS INTERINOS MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE ADMINISTRATIVOS/AS.

Descarga.Bases.
Publicación Bases no BOP de Lugo.
Descarga.Listado Provisional de admitidos/excluídos.
Descarga. Listado Definitivo de admitidos/excluídos .
Descarga. Corrección Erro lugar do exame.
Descarga. Plantilla resultados primeiro exercizo.

 

PROCESO SELECTIVO DUN /DUNHA ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO DE CARREIRA POR OPOSICIÓN LIBRE ADSCRITO AOS DEPARTAMENTOS DE INTERVENCIÓN E CONTABILIDADE.

Descarga.Bases.
Descarga. Bases Publicadas no BOP de Lugo
Descarga. Anuncio Doga
Descarga. Anuncio Publicación BOE.
Descarga. Corrección erro nas bases.
Descarga. Publicación Bop Correción Erro Bases.
Descarga. Lista Provisional de Admintidos/Excluídos.
Derscarga. Lista definitiva de Admitidos/Excluídos  e data exame e composición do tribunal.
Descarga. Resultado do 1º Exercicio Práctico.

 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DUN ARQUITECTO TÉCNICO COMO FUNCIONARIO INTERINO MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN. Fecha publicación Web 31/01/2018

Descarga. Bases.
Descarga. Anexo 2. Solicitude de participación proceso selectivo.
Descarga. Publicación Bases  BOP do Proceso Selectivo dun/ha  funcionario/a interino de Arquitecto técnico. 
Descarga. Modificación Puntual nas bases da convocatoria para a selección dun/dunha  funcionario/a interino/a para o posto de arquitecto/a técnico/a  do Concello de Guitiriz e novo prazo de presentación de instancias. publicado na web 16/02/2018
Descarga. Publicación BOP da Modificación Puntual nas bases e novo prazo para presentación de instancias
Descarga. Listado provisional de admitidos . Publicado na Web  6/03/2018
Descarga. Listado definitivo de admitidos/ excluídos , e data do exame Publicado na Web o 15/03/2018.
Descarga. Resultado Primeira Proba. Publicado na Web o día 16/03/2018
Descarga. Plantilla Resultados. Publicado na web o dia 16/03/2018
Descarga. Anuncio rectificación notas 1º exercicio . Publicado na web o día 20/03/2018
Descarga. Anuncio resultado 2º Exercizo caso práctico . publicado na web o 23/03/2018