ORDENANZA DE TRANSPARENCIA

MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA EXPEDICIÓN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO E TARXETA DE ACCESIBILIDADE

ANUNCIO MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA EXPEDICIÓN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO E TARXETA DE ACCESIBILIDADE

ANUNCIO ORDENANZA TRANSPARENCIA. CONSULTA PÚBLICA NA PÁXINA WEB MUNICIPAL

MODIFICACIÓN ORDENANZA DE RESIDUOS

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE GUITIRIZ

ORDENANZA DE RESIDUOS DO CONCELLO DE GUITIRIZ

ORDENANZA XERAL REGULADORA DAS SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE GUITIRIZ

ORDENANZA MUNICIPAL PARA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIONS DE SACA DE MADEIRA

ORDENANZA FISCAL Nº1 REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES

ORDENANZA PUNTO DE ATENCION Á INFANCIA

Ordenanza Fiscal nº4.Taxa pola Tramitación de Expedientes e Expedición de Documentos Administrativos

Taxa pola Prestación do Servicio na Escola Municipal de Música.

Ordenanza Fiscal de Talleres Culturais e Outros Ensinos.

Ordenanza Fiscal nº12. Taxa pola entrada de Vehículos a através da Beirarúas e Reservas da Vía Pública para Aparcamento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga e Descarga de Mercancías de Calquera Clase.

Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Prestación do Servizo de Axuda no Forgar.

Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Prestación do Servizo de Recollida e Tratamento de Lixo e Residuos Urbáns

Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Retirada de Vehículos a través da Vía Pública e Depósito dos mesmos.

Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Comunicación Previa e Declaración Responsable.

Ordenza Fiscal Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas e Servizos Urbanísticos