Se abriu o prazo de información pública, durante 1 mes, para para que os interesados poidan examinar e formular as reclamacións que estimen pertinentes sobre o Estudo de Detalle para reaxuste de aliñacións e rasantes na Avd. da Coruña nº74 e rúa Fonte de San Blas nº1 de S. Xoán de Lagostelle.

Publícase unha copia do expediente e ademáis, este queda a disposición dos interesados en horario de luns a venres de 9 a 14 horas no Servizo de Urbanismo na Casa Consistorial do Concello de Guitiriz.

 

Descarga a memoria aquí. 

Descarga a situación actual aquí.

Descarga o mapa topográfico aquí.

Descarga a situación proposta aquí.

Descarga a situación actual da parcela aqui.

Descarga a o plano catastral aquí.

Descarga o rasantes\fondo edificable aquí.

Descarga o anuncio aquí.