DESTINATARIOS

 • Nenos entre 3 meses e 3 anos.
 • Poboación preferentemente do Concello de Guitiriz.

HORARIO

 • De Luns a Venres de 07:30 h- 20:30 h.
 • A permanencia dos nenos no centro non excederá de 8 h diarias.
 • Non inclúe comedor, pero existe a posibilidade de levar a comida preparada.

TABOA DE PREZOS EN HORARIO ORDINARIO

 • De Luns a venres: 1 HORA: 3 €.
 • Os seguintes prezos serán para todos aqueles usuarios que o soliciten no concello e lles sexa aprobado en Xunta de Goberno Local. De Luns a venres:
  • 2 horas (cada día): 33 € /mes.
  • 3 horas (cada día): 50 € /mes.
  • 4 horas (cada día): 65 €/mes.
  • 5 horas (cada día): 80 € /mes.
  • 6 horas (cada día): 95 € /mes.
  • 8 horas (cada día): 110 € /mes.

BONIFICACIÓNS

 • Os segundos irmáns ou sucesivos das unidades familiares terán a bonificación do 100% do servizo co cal o custe será 0 €.
 • 30 % no caso de ser familia numerosa.
 • 20% no caso de pertencer a unha unidade familiar monoparental.
 • 20 % no caso de asistencia dalgún irmán ó mesmo centro de atención á primeira infancia ou 30 % no caso de parte múltiple.
 • 20% por ter outro irmán no mesmo centro.
 • 20% no caso de familias perceptoras do pagamento único de fillo menor a cargo da Xunta de Galicia.

As tarifas incrementaranse nun 50 % para unidades familiares non empadroadas no Concello de Guitiriz ou nun 30 % a aquelas que estando na mesma situación existe algún membro que traballe no Concello de Guitiriz.

DOCUMENTACIÓN A ADXUNTAR Á SOLICITUDE

 • Se é a primeira vez que se matricula:
  • Fotocopia do libro de familia
  • Fotocopia do DNI dos solicitantes
  • Autorización de comprobación de datos asinado ou no seu defectoAutorización de comprobación de datos asinado ou no seu defecto copia da declaración da renda
  • Xustificar situación laboral:: copia da última nómina ou contrato de traballo, tarxeta INEM
  • Solicitude debidamente cumprimentada
  • Título de familia numerosa e outra documentación que estime oportuna.
 • Se xa estivo matriculado en anos anteriores:
  • Solicitude debidamente cumprimentada
  • Outra documentación que estime oportuna  se variou algunha circunstancia

PRAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES

 • Para os alumnos que xa están matriculados, deberán facer a reserva da praza do 1 ó 15 de Abril.
 • Para os alumnos que se matriculen por primeira vez o prazo será do 16 ao 30 Abril
 • O resto do ano poderán presentarse as solicitudes no Concello. Se non existen prazas libres o usuario entrará nunha lista de espera.

FORMULARIOS

 
Para máis información no 982-370-109 ou no E-mail: servicios-sociais@concellodeguitiriz.com.