Segundo o artigo 12 da Orde de14 de xuño de 1976 pola que se ditan normas sobre medidas hixiénico-sanitarias en cans e gatos de convivencia humana, queda prohibida a circulación ou permanencia de cans ou outros animais nas piscinas públicas durante a tempada de baños.

Segundo a Lei 10/2003, de 26 de decembro, sobre o acceso o entorno das persoas con discapacidade acompañadas de cans de asistencia, quedan excluídos de dita prohibición os cans de asistencia, sendo estos os definidos como cans-guía ou cans de servicio.